Creating a Cover Letter Template in Filipino (Tagalog): A Simple Guide

In the bustling job market of the Philippines, understanding the cultural nuances and expectations can be the key to success. How does one craft a cover letter that aligns with the Filipino (Tagalog) hiring culture? This article aims to guide you through the process of writing a Filipino (Tagalog) cover letter, taking into account the unique characteristics of the Filipino job market, such as high regard for formality, respect, and strong interpersonal relations.

Last update:
01/01/2024
Format :
Size :
Customizable :
Word (Microsoft)
A4
Yes

Sample Cover Letter in Filipino (Tagalog) Presentation

Mahal kong Ginoo/Ginang,

Nais kong ipahayag ang aking malalim na interes sa posisyong inaalok ninyo, na aking nalaman sa inyong website. Ako po ay may malawak na karanasan at mga kasanayan na maaaring magdala ng positibong pagbabago sa inyong kumpanya.

Sa aking higit sa limang taong karanasan bilang isang Sales Associate, natutunan ko ang kahalagahan ng mahusay na customer service at kung paano ito maipapakita sa pamamagitan ng mahusay na komunikasyon at interpersonal na mga kasanayan. Ang mga kasanayang ito ay direktang nag-uugnay sa mga kinakailangan ng inyong kumpanya, at naniniwala ako na ang aking kakayahan ay magbibigay ng malaking tulong sa inyong koponan.

Sa aking nakaraang papel bilang Sales Associate, nagawa kong madagdagan ang aming mga benta ng 20% sa loob ng isang taon. Sa pamamagitan ng aking determinasyon at sipag, natutunan kong higit pang paunlarin ang aking kasanayan at maging epektibo sa aking trabaho. Naniniwala ako na ang aking mga tagumpay sa nakaraan ay magbibigay ng malaking benepisyo para sa inyong kumpanya.

Kilala ko ang inyong kumpanya bilang isa sa mga nangunguna sa industriya at kilala sa pagbibigay ng mahusay na serbisyo sa mga customer. Sa aking karanasan at kakayahan, naniniwala ako na ako ang nararapat na kandidato para sa posisyong ito at na aking magagampanan ang mga inaasahan ng inyong kumpanya.

Nawa'y magkaroon tayo ng pagkakataon na makapagusap nang mas malalim ukol sa aking kwalipikasyon at kung paano ko ito magagamit para sa inyong kumpanya. Nagpapasalamat ako sa inyong pagtanggap at pagsusuri sa aking aplikasyon.

Lubos na gumagalang,

[Inyong Pangalan]


Handy Phrases to Use When Writing a Cover Letter in Filipino (Tagalog) and their Translations

In this article, you'll find a compilation of helpful terms related to writing a Cover Letter in Filipino (Tagalog). These terms are translated into Filipino (Tagalog) to aid you in creating a more authentic and effective Cover Letter.

 • Education - Edukasyon
 • Skills - Kakayahan
 • Internship - Internship
 • Work Experience - Karanasan sa Trabaho
 • Qualifications - Kwalipikasyon
 • References - Mga Reperensiya
 • Position - Posisyon
 • Employer - Employer
 • Salary Expectations - Inaasahang Sahod
 • Achievements - Mga Nakamit
 • Career Goals - Mga Layunin sa Karera
 • Application - Aplikasyon
 • Resume - Resume
 • Responsibilities - Mga Responsibilidad
 • Interview - Panayam
 • Job Advertisement - Anunsyo ng Trabaho
 • Hiring Manager - Manager ng Pag-hire
 • Professional Experience - Propesyonal na Karanasan
 • Personal Details - Mga Personal na Detalye.

Knowing these translations will make your Cover Letter writing process smoother and more efficient.

Understanding Essential Grammar for Writing a Cover Letter in Filipino (Tagalog)

In writing a cover letter in Filipino (Tagalog), it is important to use the formal and polite form of the language. The use of "po" and "opo" which are signs of respect, should be included especially when addressing the recipient of the letter. The cover letter should be written in the first person perspective using "ako" for "I" and "ko" for "my". An example of this is "Ako po ay mayroong sampung taon ng karanasan sa larangan ng marketing" which translates to "I have ten years of experience in the field of marketing".

As for the tense, it is commonly used in the present or future tense depending on the context. The verb conjugation in Filipino is not as complex as in English. The root word of the verb is often used and additional words are simply added to indicate the tense. For instance, "nag-aaplay" from the root word "aplay" is used to indicate the present tense which means "applying". An example of a sentence using future tense is "Magiging masigasig po ako sa aking trabaho" which means "I will be diligent in my work". Also, when listing past experiences or skills, the past tense is used, such as "Nagtrabaho ako sa..." (I worked at...). Remember to maintain a formal and respectful tone throughout the letter to convey professionalism.

Honing the Structure and Formatting of your Filipino (Tagalog) Cover Letter

Achieving career goals and overcoming professional challenges requires more than just skills and experience, especially in the Filipino (Tagalog) job market. An essential and often underestimated tool in this process is a well-structured Cover Letter. Its layout, not just the content, can significantly impact an applicant's chances of securing an employment opportunity. A well-composed Cover Letter showcases an individual's professionalism, attention to detail, and understanding of the job requirements. It is the first impression a potential employer gets of a candidate, making its structure crucial in standing out amongst the competition. Hence, the importance of a well-structured Cover Letter in the Filipino (Tagalog) job market cannot be overstated.

Besides the Filipino (Tagalog) Cover Letter Template, we also have other similar templates you may want to explore.


The Importance of Including Contact Information in Filipino (Tagalog) Cover Letters

Sa pagsusulat ng Cover Letter, mahalaga na magpatuloy ka sa tamang pagbati o salutation na nakatuon sa hiring manager o employer. Sa ganitong paraan, ipinapakita mong respeto at propesyonalismo sa kanila. Maaari kang magsimula sa mga salutasyon na pangkalahatan tulad ng "Dear Sir/Madam," na sa Filipino ay "Mahal kong Ginoo/Ginang," o kung alam mo ang pangalan ng taong babasahin ito, maaari rin gamitin ang "Dear Mr./Ms. [Apelyido]," na sa Filipino ay "Mahal kong G. /Gng. [Apelyido]." Kung hindi mo alam ang kasarian ng taong babasahin ito, gamitin ang "Dear [Unang Pangalan] [Apelyido]" na sa Filipino ay "Mahal kong [Unang Pangalan] [Apelyido]."

 • "Dear Sir/Madam," - "Mahal kong Ginoo/Ginang,"
 • "Dear Mr./Ms. [Surname]," - "Mahal kong G. /Gng. [Apelyido],"
 • "Dear [First Name] [Surname]" - "Mahal kong [Unang Pangalan] [Apelyido]

How to Write the Opening Paragraph of a Cover Letter in Filipino (Tagalog)

The opening paragraph of a cover letter written in Filipino (Tagalog) should first and foremost express the applicant's interest in the position. This may be achieved by stating their enthusiasm for the role, explaining why they are attracted to the company and the job, and articulating their eagerness to contribute to the organization's success. The introduction should also address how the applicant learned about the job opening. Whether through a job posting, a referral, or a direct conversation with a company representative, stating this information can provide useful context and show that the applicant is proactive and resourceful.

CORRECT

Mahal kong Sir/Madam,

Nagagalak po akong magpahayag ng aking interes sa posisyong inyong inilathala. Nabalitaan ko po ang tungkol sa trabahong ito sa pamamagitan ng inyong opisyal na website at naniniwala akong ako ang nararapat na kandidato para rito.


Writing the Body Paragraphs of a Cover Letter in Filipino (Tagalog)

The main body paragraphs of your cover letter are incredibly crucial, especially when writing in Filipino (Tagalog). These sections serve as the heart of your message, where you detail your qualifications, experiences, and reasons why you are the best fit for the job. They allow you to connect your skills to the job description, showing the employer that you understand the role and the company's needs. In a language as rich and nuanced as Filipino, using these paragraphs to express your competence and enthusiasm makes your application more compelling and meaningful. Thus, crafting well-thought-out body paragraphs can significantly boost your chances of securing the job.

Writing the First Body Paragraph of Your Cover Letter in Filipino (Tagalog)

In writing the first paragraph of a cover letter in Filipino (Tagalog), it's crucial to mention your skills and experience. Emphasize the most important skills you have and the experiences you've had that are relevant to the job you're applying for. It's also vital to link these skills and experiences to the requirements of the job. This helps show that you're not only qualified, but also the right fit for the position.

CORRECT

Sa aking mahigit sampung taon ng karanasan sa industriya ng Sales at Marketing, natutunan ko na ang mahusay na pagbebenta ay hindi lamang tungkol sa pagkuha ng transaksyon, kundi sa pagtatayo rin ng matatag na relasyon sa mga kliyente. Bilang isang Sales Manager sa ABC Company, naging malaki ang aking papel sa pagpapalago ng pampublikong relasyon, pagtataguyod ng brand, at pagpapalakas ng kita ng kompanya. Ito ang mga kasanayan na nais kong magamit upang makatulong sa inyong kompanya na maabot ang inyong mga layunin.


Crafting the 2nd Body Paragraph of Your Cover Letter in Filipino (Tagalog)

The second paragraph of your cover letter in Tagalog should highlight your accomplishments and contributions from your previous positions. This is where you detail the specific achievements you have made in your past roles. It's important to focus on the ways these achievements can provide value to the potential employer, showing them how your past success can translate into future results for their company.

CORRECT

Sa aking huling papel bilang Tagapamahala ng Proyekto sa XYZ Company, napatunayan ko ang aking kakayahan sa epektibong pamamahala ng iba't ibang proyekto na nagresulta sa 15% na pagtaas ng company productivity. Nakatulong rin ang aking strategic planning at problem-solving skills upang mabawasan ng 20% ang operational costs ng kumpanya. Naniniwala akong ang aking mga tagumpay at karanasan sa nakaraan ay magbibigay ng malaking kontribusyon sa inyong kumpanya, at makakatulong upang maabot ang inyong mga layunin at mithiin.


Writing the 3rd Body Paragraph of Your Cover Letter in Filipino (Tagalog)

In writing the third paragraph of a cover letter in Filipino (Tagalog), the applicant should incorporate their understanding and knowledge about the company they are applying to. This would include information about the company's culture, mission, products or services, and its industry standing. It's important to show that they've taken the time to research and understand the company. The applicant should also explain why they believe the company is a perfect match for them - this could be in terms of their skills, values, career goals, or other relevant factors. This helps to convey their interest and enthusiasm for the role and the company.

CORRECT

Bilang isang masugid na tagasunod ng inyong kumpanya, natutuwa ako sa inyong walang patid na pagtulong sa komunidad at sa inyong kahanga-hangang kultura ng trabaho. Naniniwala akong ang aking mga kakayahan, kasama na ang aking propesyonal na karanasan at dedikasyon sa serbisyo, ay babagay nang husto sa inyong misyon at pangkalahatang mga layunin. Ang inyong kumpanya ang nagsisilbing inspirasyon para sa akin at ito ang dahilan kung bakit gusto ko magtrabaho sa inyong kumpanya.


Pagtatapos na Talata ng Liham ng Paghahain sa Filipino (Tagalog)

Mahalaga ang isang maayos na pangwakas na talata sa pagsusulat ng isang Cover letter sa Filipino (Tagalog). Ito ay dahil sa pangwakas na talata maaari mong ipahayag ang iyong kasabikan para sa oportunidad na makapag-usap nang mas malalim sa isang interbyu. Dito rin maaari mong ilagay ang iyong mga detalye ng pakikipag-ugnayan at ipahayag ang iyong pasasalamat para sa kanilang pagsasaalang-alang. Ang isang maayos na pangwakas na talata ay nagbibigay ng positibong impresyon at nagpapakita ng iyong propesyonalismo. Kaya't mahalaga na ito'y isulat nang may malasakit at pag-iingat.

CORRECT

Ako po ay lubos na nagpapasalamat sa inyong oras at pagkakataong ito at umaasa na makakausap ko kayo sa isang panayam upang maipahayag ko ang aking mga kakayahan na maaaring maging mahalagang ambag sa inyong organisasyon. Ikinagagalak ko ang posibilidad na maging bahagi ng inyong koponan. Maraming salamat po sa inyong pagkonsidera.


Understanding the Complimentary Close of a Cover Letter in Filipino (Tagalog)

The appropriate complimentary close for a cover letter written in Filipino (Tagalog) should reflect a professional tone. It is important to close your cover letter in a respectful and courteous manner to leave a positive impression on your potential employer. Here are some samples of professional closing phrases in English with their Filipino (Tagalog) translations:

 • "Sincerely" is translated as "Lubos na gumagalang", which directly means "respectfully yours". This is a formal and respectful way to close your letter.
 • "Best Regards" is translated into "Pinakamataas na pagpapahalaga", directly meaning "highest regards". This is a polite and professional way to end your letter.
 • "Yours truly" can be translated as "Sa inyong paglilingkod", which directly means "at your service". This closing phrase shows your willingness and readiness to serve.
 • "Warm regards" can be translated into "Mainit na pagbati", directly meaning "warm greetings". This is a friendly yet professional way to close your letter.

Remember, it is a common practice to follow the closing phrase with a comma, then leave a few spaces for your signature, and then type your full name.

Paglagda sa Cover Letter sa Filipino (Tagalog)

In the modern Filipino (Tagalog) job market, digital signatures have become increasingly common due to the rise in online job applications. However, the decision on whether to use a digital or handwritten signature on your cover letter greatly depends on the nature of the job application. For online applications, a digital signature offers convenience and speed, while retaining a level of professionalism. Conversely, in cases where you are submitting a physical application, a handwritten signature would provide a personal touch, showing the effort and sincerity in your application. That being said, the most important aspect is not the type of signature you use, but the overall quality and content of your cover letter in the Filipino language. Both digital and handwritten signatures can be effective, as long as they are neatly and professionally presented.

Crafting a Compelling Cover Letter in Tagalog When You Lack Experience

Navigating the job market with no experience can be challenging, especially when it comes to writing a compelling cover letter. However, this should not deter you as we have curated a list of practical tips for crafting an effective cover letter in Filipino (Tagalog) language. These tips are simplified and easy to use, specifically designed to help beginners or those with no experience.

 • Begin with a Professional Salutation: Start your cover letter with a professional greeting. For example, "Mahal na Ginoo/Ginang (Recipient's Last Name)".
 • Introduce Yourself: Begin by introducing yourself in a concise and professional manner. You may include your name, educational background, and the position you are applying for.
 • Highlight Your Skills: Even without work experience, you can still emphasize your skills, abilities, and knowledge that are relevant to the job. This can include hard skills like computer programming or soft skills like communication.
 • Utilize Your Education: If you recently graduated, make sure to highlight your academic achievements, any relevant coursework, and school projects that are relevant to the job position.
 • Volunteer Experiences and Internships: Mention any volunteer work or internships you have done, as these can provide practical experience that may be relevant to the job.
 • Show Enthusiasm for the Job: Even without experience, showing enthusiasm for the job and the company can leave a good impression. Express your eagerness to learn and grow within the company.
 • Mention References: If you have professionals who can vouch for your character and potential, include them as references.
 • Close Professionally: End your cover letter on a professional note. You can use "Sumasainyo" (Yours) followed by your name.
 • Proofread: Make sure to proofread your letter for any grammatical errors or typos. This shows your attention to detail and professionalism.
 • Keep it Short and Simple: As a rule of thumb, your cover letter should not exceed one page. Be direct to the point and avoid unnecessary information.
 • Use Polite and Formal Language: As this is a professional letter, use polite and formal language throughout. Avoid using slang or overly casual language.
 • Customize Each Letter: Tailor each cover letter to the specific job you are applying for. This shows that you understand the job requirements and are a serious candidate.
 • Be Honest: Do not lie about your capabilities or experiences. It's better to focus on your potential and willingness to learn rather than making up experiences you don't have.

Helpful Tips for Crafting a Cover Letter in Filipino (Tagalog)

Writing a cover letter in Filipino (Tagalog) is not any different from writing one in English. The general principles remain the same: it should be well-structured, concise, and clearly illustrate your skills, qualifications, and reasons for applying. However, there are additional considerations to keep in mind when drafting a cover letter in Filipino:

 1. Language Proficiency: It's important to remember that your cover letter will serve as a testament to your proficiency in Filipino. Therefore, you need to ensure that your grammar, punctuation, and sentence construction are correct. It's not enough to just translate your English cover letter to Filipino; language nuances must be observed.
 2. Use Formal Filipino: As in English, there's a difference between casual and formal language in Filipino. Make sure to use the formal variant, avoiding slang and colloquial phrases.
 3. Proofread: Just like with any other document, proofreading is crucial. Look for any spelling, grammar, punctuation, or formatting errors. It might also be helpful to have someone else review your letter for mistakes and readability.
 4. Be Direct and Concise: Filipino language, by nature, tends to be verbose. However, it's important to maintain directness and conciseness in your cover letter. Keep sentences short and straight to the point.
 5. Use Bullet Points: If you have several points to discuss, consider using bullet points. This can help your letter look organized and easy to read.
 6. Respectful Language: Filipino culture places a great emphasis on respect. Make sure to use polite and respectful language throughout your letter.
 7. Addressing the Reader: When addressing the reader, use "po" and "ho" appropriately. These are honorifics used to show respect in Filipino culture.
 8. Localization: If you're applying to a company in the Philippines, it can be beneficial to show your understanding of the local culture, values, and business etiquette. This can be demonstrated in the way you write your cover letter.
 9. Highlight Relevant Skills: Just like an English cover letter, your Filipino cover letter should highlight your skills and experiences that are relevant to the job you're applying for. Be specific in explaining how these skills can benefit the company.
 10. Closing the Letter: In closing the letter, "Lubos na gumagalang," or "Respectfully yours," can be used. This is a formal and respectful way to end a cover letter in Filipino.

In conclusion, writing a cover letter in Filipino requires careful attention to language nuances, cultural respects, and general cover letter writing practices. Remembering these tips will help you create a professional, impressive, and culturally sensitive cover letter.

Enhancing Your Filipino (Tagalog) Cover Letter: Tips for Improvement

In order to make a strong impression when applying for jobs in the Filipino (Tagalog) job market, it's important to ensure your cover letter is carefully crafted. Here are some practical tips to improve your Filipino (Tagalog) cover letter:

 1. Use Polite and Formal Language: In the Filipino culture, showing respect is highly valued. Therefore, use polite expressions and formal language in your cover letter to show respect to the hiring manager.
 2. Use Filipino (Tagalog) Phrases: Instead of writing the entire letter in English, use some commonly used Filipino (Tagalog) phrases. This reflects your understanding of the language and culture.
 3. Understand Filipino business etiquette: In the Filipino business culture, individuals are often judged based on personal traits rather than professional achievements. Make sure to highlight personal traits such as determination, patience, and respectfulness in your cover letter.
 4. Provide a Brief Introduction: Briefly introduce yourself in the first paragraph, including where you learned about the job posting. This will help to establish an immediate connection with the reader.
 5. Detail Your Skills: List your skills and explain how they are applicable to the job you are applying for. Be sure to use specific examples from your previous work experience.
 6. Show Interest in Filipino Culture: Mention your interest in Filipino culture and any experiences you have had that are relevant to the job. This could be anything from traveling to the Philippines, learning the Filipino language, or working with Filipino communities in the past.
 7. End on a Positive Note: Thank the reader for considering your application and express your hopes for a positive response. This is a common practice in Filipino business correspondence and shows respect towards the recipient.
 8. Proofread Thoroughly: Finally, make sure to proofread your cover letter thoroughly. Ensure that there are no grammatical errors and that the Tagalog phrases used are accurate.

Final Reflections on Writing the Perfect Cover Letter in Filipino (Tagalog)

In conclusion, crafting an ideal cover letter in Filipino (Tagalog) holds significant value to any job application. This article provided a comprehensive guide and template to assist job seekers in writing a cover letter that is authentic, compelling, and that effectively communicates their qualifications and value proposition.

The article emphasized the importance of personalizing the cover letter to match the specific job requirements and the company's mission and values. It also discussed how to structure the cover letter properly, beginning with a professional introduction, a body that highlights relevant skills and experience, and a strong closing statement that leaves a lasting impression.

Remember, a well-written cover letter can make a powerful impact, setting you apart from other candidates and helping you land the job you desire. It is your chance to tell your story, showcase your skills, and share what unique value you can bring to the company.

So, stay motivated and confident. Don't hesitate to personalize the template provided to suit your unique experiences and aspirations. Writing a cover letter may seem challenging, but with these guidelines, you are well on your way to crafting a compelling narrative that will catch the attention of potential employers. Good luck with your job search journey.

Frequently Asked Questions About Crafting a Cover Letter in Filipino (Tagalog)

Q: How do I write a cover letter in Filipino (Tagalog) for job applications in the Philippines?

A: When writing a cover letter in Filipino, you should follow the same basic structure as you would in English. However, pay attention to the language nuances. Start with a formal salutation like "Ginagalang na Sir/Madam," followed by a brief introduction of yourself, your qualifications, and why you're interested in the job. It's also important to show knowledge about the company and express why you would be a good fit. End the letter with a closing line, for example, "Lubos na gumagalang," followed by your name.

Q: What are some cultural nuances I should be aware of when applying for jobs in the Philippines?

A: When applying for a job in the Philippines, respect and formality are highly valued. Always address the hiring manager or interviewer with a formal title such as "Sir" or "Madam." It's also important to remember that Filipinos place a high value on personal relationships, so building rapport during the interview can be very beneficial.

Q: Are there any specific Filipino (Tagalog) phrases I should include in my cover letter?

A: While most companies in the Philippines conduct business in English, showing an understanding or a familiarity with the local language can be a plus. Phrases like "Ako po ay may malasakit sa aking trabaho" (I am passionate about my work) or "Handa po akong magsilbi sa inyong kumpanya" (I am ready to serve your company) can show your dedication and commitment. However, ensure that use of such phrases is appropriate for the job you are applying for.

Create your resume with the best templates

Create your resume in 15 minutes

Our free collection of expertly designed cover letter templates will help you stand out from the crowd and get one step closer to your dream job.

Create your resume