Crafting a Vietnamese Cover Letter: A Comprehensive Guide

Navigating the Vietnamese job market can be challenging due to its distinctive cultural nuances and high competition. How can one craft a compelling cover letter tailored to such an environment? This article will provide insightful tips on writing a Vietnamese Cover Letter that makes an impactful first impression, taking into consideration the unique characteristics of the Vietnamese business culture and job market.

Last update:
01/01/2024

All cover letter examples in this guide

Budaest
Kiev
Perth
Montecarlo

Sample Cover Letter in Vietnamese

Kính gửi Quý Công ty,

Tôi rất vui khi thấy công việc [tên công việc] được đăng tải trên trang web tuyển dụng [tên trang web]. Tôi có kinh nghiệm và kỹ năng cần thiết để đáp ứng yêu cầu công việc này và rất mong muốn có cơ hội làm việc tại Công ty của Quý vị.

Với hơn [số năm kinh nghiệm] trong lĩnh vực [tên lĩnh vực], tôi đã tích lũy được kỹ năng [tên kỹ năng] và [tên kỹ năng], cùng với khả năng làm việc nhóm hiệu quả. Những kỹ năng này không chỉ giúp tôi thực hiện công việc hiệu quả mà còn đáp ứng nhu cầu của công việc mà Quý Công ty đang tìm kiếm.

Trong quá trình làm việc tại [tên công ty cũ], tôi đã [mô tả thành tựu], điều này cho thấy tôi không chỉ có kỹ năng thực thi mà còn có khả năng đạt được kết quả tốt. Tôi tin rằng những thành công này sẽ giúp tôi mang lại giá trị cho Quý Công ty.

Tôi đã nghiên cứu về Công ty và rất ấn tượng với [điểm nổi bật về công ty]. Điều này phù hợp với mục tiêu và giá trị của tôi. Tôi tin chắc rằng với nền tảng chuyên môn của mình, tôi sẽ có thể đóng góp tích cực cho mục tiêu chung của Công ty.

Tôi rất mong muốn có cơ hội để thảo luận thêm về những cách tôi có thể đóng góp cho Quý Công ty. Tôi xin chân thành cảm ơn sự xem xét của Quý vị và rất mong được nghe từ Quý vị trong thời gian sớm nhất.

Trân trọng,

[Tên ứng viên]

Resume Guide
Use this example

Harnessing Key Phrases for Crafting an Effective Cover Letter in Vietnamese


In this section, you will find a comprehensive list of useful terms pertaining to crafting a Cover Letter in Vietnamese, translated into the Vietnamese language. This should aid you in drafting a compelling and professional Cover Letter in Vietnamese, ensuring you communicate effectively with your prospective employer.

 • Education: Giáo dục
 • Skills: Kỹ năng
 • Internship: Thực tập
 • Work Experience: Kinh nghiệm làm việc
 • References: Tham chiếu
 • Salary Expectations: Mức lương mong muốn
 • Career Objective: Mục tiêu nghề nghiệp
 • Qualifications: Trình độ chuyên môn
 • Responsibilities: Trách nhiệm
 • Achievements: Thành tựu
 • Position: Vị trí
 • Company: Công ty
 • Application: Đơn ứng tuyển
 • Resume: Sơ yếu lý lịch
 • Interview: Phỏng vấn
 • Full-time: Toàn thời gian
 • Part-time: Bán thời gian
 • Contract: Hợp đồng
 • Dear Sir/Madam: Kính gửi ông/bà
 • Yours sincerely: Trân trọng.

Harnessing Vietnamese Grammar for an Effective Cover Letter


In Vietnamese, a cover letter is called "thư xin việc". When it comes to writing a cover letter in Vietnamese, it is essential to remember that Vietnamese grammar does not consist of verb conjugations, tenses, or plural forms like English. Instead, the meaning of a sentence in Vietnamese is understood primarily through the context and the order of words.

The cover letter should be written in the first person. For instance, "I am writing to apply for the position of..." can be translated into Vietnamese as "Tôi viết thư này để nộp đơn ứng tuyển vào vị trí...". The present tense is usually used in Vietnamese cover letters. For example, "I have a degree in..." will be "Tôi có bằng cấp về...". Courtesy and formality are very crucial in Vietnamese culture, so it's important to use formal language and respectful forms of address. In Vietnamese, people usually open the letter with a greeting such as "Kính gửi (Recipient’s name),” which means “Dear (Recipient’s name),” and end the letter with "Trân trọng," which means "Yours sincerely.

Understanding the Importance of Structure and Formatting in Vietnamese Cover Letters


Navigating the Vietnamese job market can pose unique challenges and opportunities as individuals strive to reach their career goals. One crucial tool in this journey is a well-structured cover letter. This key document, when crafted meticulously and professionally, can significantly improve one's chances of standing out in the highly competitive job landscape. The layout of the cover letter, in particular, plays a vital role in creating a strong first impression on potential employers. A well-structured cover letter can effectively capture the employer's attention, showcasing the applicant's professionalism and commitment to excellence. Embarking on the journey to create such a document can be the first step towards a successful career in the Vietnamese job market.

Besides the Vietnamese Cover Letter Template, we also offer other similar templates you may want to explore.

vietnamese language

The Significance of Including Contact Information in Vietnamese Cover Letters


In Vietnamese culture, it's crucial to show respect and formality when addressing hiring managers or employers in a cover letter. As a rule of thumb, use a formal salutation, followed by the recipient's full name and position. If you don't know the recipient's name, use a generic salutation such as "Kính gửi Quý công ty" which translates to "Dear Company".

Sample salutations are:

 • "Kính gửi Ông/Bà [Full Name]" translates to "Dear Mr/Ms [Full Name]"
 • "Kính gửi Quý công ty" translates to "Dear Company"
 • "Kính gửi Ban Tuyển dụng" translates to "Dear Recruiting Committee"

Remember to use the Vietnamese accents correctly as they can change the meaning of words. Lastly, always end your letter with a formal closing, such as "Trân trọng," which means "Respectfully," before your name.


How to Write the Opening Paragraph of a Cover Letter in Vietnamese


The opening paragraph of a cover letter written in Vietnamese should provide a concise introduction of the applicant and express their interest in the applied position. It should effectively grab the reader's attention and make them want to read further. The introduction should be personalized, indicating the specific job role the applicant is interested in. It should also mention where or how the applicant found out about the job opening. This could be through a job listing, a personal referral, a website, a networking event, or any other source. This information is valuable to employers as it helps them track where their applicants are coming from.

Kính gửi Quý Công ty,

Tôi rất quan tâm đến vị trí mà Công ty đang tuyển dụng mà tôi đã biết qua thông báo tuyển dụng trên trang web của Công ty. Với kinh nghiệm và kỹ năng phù hợp mà tôi đã tích lũy được, tôi tin tưởng rằng tôi sẽ là ứng viên phù hợp cho vị trí này.


Crafting Body Paragraphs for a Vietnamese Cover Letter


The main body paragraphs of a cover letter play a crucial role, especially when applying for a job in Vietnam. These sections provide an opportunity to delve into your skills, experiences, and attributes in detail, giving the potential employer a comprehensive understanding of your ability to handle the job role. The main body is where you present solid evidence of your abilities, align your qualifications with the job requirements, and demonstrate how you can contribute to the company's growth. It essentially forms the substance of your cover letter, making it an indispensable part of your application.

Writing the First Body Paragraph of a Cover Letter in Vietnamese

In the first paragraph of a cover letter written in Vietnamese, it is essential to mention your skills and experience. You should emphasize your main abilities and previous experiences that make you suitable for the job you're applying for. It's also important to link these skills to the specific requirements of the job. This means demonstrating how your abilities and experience make you an excellent fit for the role's demands.

Tôi là Nguyễn Văn A với hơn 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Quản trị Dự án. Trong thời gian làm việc tại công ty XYZ, tôi đã thể hiện khả năng quản lý dự án hiệu quả, đảm bảo chất lượng và tiến độ công việc. Với kỹ năng này cùng với khả năng giao tiếp tốt, tôi tin tưởng rằng tôi sẽ đáp ứng tốt nhu cầu của vị trí Quản lý Dự án mà công ty đang tìm kiếm.


Crafting the Second Body Paragraph of Your Cover Letter in Vietnamese

In the second paragraph of a cover letter written in Vietnamese, you should highlight your achievements and contributions. This could include any notable accomplishments from your previous roles. The point of this section is to show the prospective employer what you are capable of and how these skills and achievements can be beneficial to their company. You should emphasize how these specific achievements can lead to success in the role you are applying for, thereby demonstrating your potential value to the company.

Trong vai trò quản lý dự án tại công ty ABC, tôi đã dẫn dắt đội ngũ hoàn thành 50+ dự án, vượt mức kỳ vọng và đúng thời hạn, đồng thời cải thiện hiệu suất làm việc lên đến 30%. Kỹ năng quản lý và tư duy chiến lược của tôi không chỉ giúp tăng cường hiệu quả công việc mà còn thúc đẩy mức độ hài lòng của khách hàng. Tôi tin rằng, với những kinh nghiệm và thành tựu này, tôi sẽ mang lại nhiều giá trị cho công ty và góp phần vào sự phát triển của đội ngũ của quý công ty.


Writing the Third Body Paragraph of Your Cover Letter in Vietnamese

The third paragraph of a cover letter in Vietnamese should encompass your understanding and knowledge about the company you are applying to. You are expected to show that you have researched and understood the company's mission, values, products, strategies, and culture. This shows your interest and commitment to the company. Furthermore, in this paragraph, you should also explain why you believe this company is a perfect match for you. This could be in terms of the company's values aligning with yours, the work environment, or the growth opportunities the company provides align with your career goals.

Tôi rất ngưỡng mộ sự cam kết không biến đổi của Công ty [Company's Name] trong việc xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn qua các sản phẩm và dịch vụ chất lượng cao của mình. Sự đam mê của tôi về công nghệ và kỹ năng giải quyết vấn đề của tôi sẽ phù hợp hoàn hảo với sứ mệnh của công ty. Tôi tin rằng, với kinh nghiệm và khả năng của mình, tôi có thể đóng góp vào sự thành công của công ty.


vietnamese language

Concluding Paragraph of a Cover Letter in Vietnamese

In writing a cover letter in Vietnamese or any language, the importance of a good closing paragraph cannot be overstated. This is the section where you tie up your points and make a lasting impression. It is crucial to express your enthusiasm for the prospective job and your keenness to discuss further in an interview. This not only shows your interest but also your confidence and readiness for the job. Furthermore, providing your contact details in this section ensures the potential employer can easily reach you, advancing your chances of getting an interview call. Lastly, expressing your gratitude for their time and consideration leaves a positive impression and demonstrates professionalism. Therefore, a well-crafted closing paragraph can make a significant difference in your cover letter and potentially your job prospects.

Tôi rất hào hứng với khả năng được thảo luận thêm về vị trí này trong một cuộc phỏng vấn. Xin trân trọng cảm ơn sự xem xét của quý vị và tôi rất mong được nghe từ quý vị trong thời gian sớm nhất.


Understanding the Complimentary Close of a Cover Letter in Vietnamese


In a Vietnamese cover letter, the complimentary close should be courteous and professional, similar to an English one. It wraps up your letter on a respectful note, signifying the end of your letter. When writing your complimentary close, you can use the English phrases but translating them into Vietnamese might create a stronger connection with the reader. Here are several closing phrases in English and their translations in Vietnamese:

 • "Sincerely" translates to "Trân trọng,"
 • "Best Regards" translates to "Kính chào,"
 • "Respectfully Yours" translates to "Kính trọng,"
 • "Yours Faithfully" translates to "Trân thành kính chào,"
 • "Kind Regards" translates to "Thân ái kính chào."

Remember, these closing phrases should be followed by a comma, and your name should be typed a few spaces below. This space is usually where you would sign a hard copy of the letter.


How to Sign a Cover Letter in Vietnamese


In the Vietnamese job market, it is crucial to consider cultural norms and expectations when preparing application materials like cover letters. Both digital and handwritten signatures are generally acceptable, but they each convey different impressions. A digital signature may reflect a modern, efficient approach, and it is also more feasible when submitting applications online. On the other hand, a handwritten signature can provide a personal touch, showing the effort and sincerity of the applicant. However, due to the increasing digitization and the convenience of online applications, a digital signature might be more practical and commonly used these days in Vietnam. Therefore, while a handwritten signature has a unique charm, it's recommended to use a digital one for practicality, unless the employer specifically requests a handwritten signature.

vietnamese language

Crafting a Compelling Cover Letter in Vietnamese When You Lack Experience


Embarking on the journey of writing a cover letter in Vietnamese without any experience can be challenging. Here, we present you with straightforward, easy-to-use tips that will guide you in creating an impressive cover letter. These tips will not only simplify the process but also enhance your confidence in writing in a foreign language.

 • Start with a professional greeting in Vietnamese: You should address the hiring manager by their full name if it's known, or use a general greeting if it isn't.
 • Write a strong opening paragraph: Clearly state the job position you are applying for and express your enthusiasm for the opportunity.
 • Highlight your relevant skills: Even if you don't have direct experience, you can still showcase transferable skills that are relevant to the job description.
 • Use your education to your advantage: If you're a recent graduate or currently studying, elaborate on what you have learned in your course that makes you a good fit for the job.
 • Include any internships, volunteering or extracurricular activities: These experiences can demonstrate soft skills like teamwork, leadership, and organizational abilities which are valuable in any job.
 • Show knowledge of the company: Research about the company and express your interest in their work. This shows you're serious about the job.
 • Use positive, professional language: Maintain a formal tone throughout the letter and avoid using slang or colloquial expressions.
 • Proofread your cover letter: Make sure your letter is free of typos and grammatical errors. If possible, ask a native Vietnamese speaker to proofread it for you.
 • End with a strong closing statement: Reiterate your interest in the job and your eagerness to contribute to the company.
 • Sign off professionally: Use a formal closing such as "Kind regards" or "Sincerely" followed by your full name.
 • Keep it concise: A good cover letter is typically no longer than one A4 page. Be clear and concise in your writing.
 • Personalize each cover letter: Do not send the same cover letter to every job you apply for. Tailor each one to the specific job and company.
 • Show your cultural understanding: If you have lived in Vietnam or have a deep understanding of Vietnamese culture, be sure to mention this. It could set you apart from other candidates.
 • Mention language skills: If you are fluent in Vietnamese or any other languages, be sure to include this in your cover letter.
 • Use a professional layout and font: Your cover letter should look professional and be easy to read. Use a simple, clean layout and a standard font.
vietnamese language

Practical Tips for Crafting a Cover Letter in Vietnamese


Cover letters are an essential part of any job application process, including in Vietnam. A well-written cover letter can make a significant difference in getting your application noticed among a pool of applicants. Here are some additional tips and good practices for writing a compelling cover letter in Vietnamese:

 1. Understand the Vietnamese Job Market: Before you start writing your cover letter, it's essential to understand the job market and the work culture in Vietnam. This will help you tailor your cover letter to meet the expectations of Vietnamese employers.
 2. Address the Recipient Properly: Vietnamese names are written in the order of surname, middle name, and given name. Make sure to address the recruiter correctly. If the job posting does not mention a specific person, use a general salutation like "Kính gửi Quý Công ty" (Dear Company).
 3. Keep it Short and Concise: The ideal length of a cover letter in Vietnamese is one page. Keep your sentences short and to the point. Avoid lengthy and complicated sentences that might confuse the reader.
 4. Use Formal Language: While it's important to show your personality in your cover letter, remember to maintain a formal tone. Avoid using slang or colloquial language.
 5. Highlight Relevant Skills and Experience: Your cover letter should highlight your skills and experiences that are most relevant to the job you're applying for. Make sure to provide specific examples to illustrate your abilities.
 6. Show Enthusiasm: Show your enthusiasm for the job and the company in your cover letter. This can be a deciding factor for the employer, especially if there are many candidates with similar qualifications.
 7. Customize for Each Job Application: Avoid sending the same cover letter for all job applications. Customize your cover letter for each job application to show that you have taken the time to understand the job requirements and the company.
 8. Proofread for Errors: It is crucial to proofread your cover letter for any errors. A cover letter with spelling and grammar mistakes can leave a bad impression on the employer. If possible, have someone else proofread your cover letter for you.
 9. End on a Positive Note: End your cover letter with a positive note and express your willingness to discuss your application further in an interview.
 10. Follow-up: Don't forget to follow up after sending your application. This shows your interest in the job and initiative.

Remember, a cover letter is your chance to make a good first impression on the employer. Therefore, invest time and effort in creating a compelling cover letter that stands out.


Enhancing Your Vietnamese Cover Letter: Key Improvement Points


Improving your Vietnamese cover letter can drastically increase your chances of landing a desired job in the Vietnamese job market. Here are some practical tips to guide you:

 1. Understand the culture: Before writing your cover letter, familiarize yourself with the Vietnamese work culture. This will help you tailor your letter to meet expected norms and standards.
 2. Use respectful language: Vietnamese culture is deeply rooted in respect and tradition. Ensure that your cover letter reflects this by using polite and respectful language.
 3. Highlight relevant skills: In the Vietnamese job market, employers are particularly interested in practical skills. Highlight your relevant skills and explain how they would be beneficial in the position you are applying for.
 4. Use clear and concise language: Make sure your cover letter is clear and straight to the point. Avoid using complicated words or phrases that could confuse the reader.
 5. Tailor your cover letter: Avoid sending a generic cover letter. Instead, tailor each letter to the specific job you are applying for, highlighting why you are a perfect fit for the role.
 6. Proofread: Make sure to proofread your letter for any grammatical or spelling errors. If possible, have a native Vietnamese speaker proofread it to ensure everything is written correctly.
 7. Show enthusiasm: Vietnamese employers value employees who are enthusiastic about their work. Make sure your cover letter reflects your enthusiasm for the role and the company.
 8. Include a formal closing: Just as you started with a respectful salutation, end your cover letter with a formal closing. This could include thanking the employer for their time and expressing your hope to discuss your application further.

Final Thoughts on Crafting the Perfect Vietnamese Cover Letter


In conclusion, the article explicates the essence of writing an ideal cover letter in Vietnamese. It emphasizes the necessity of crafting a compelling cover letter that will attract a potential employer's attention and make your application stand out from the rest.

The key points presented in the article include the importance of researching the company before writing the cover letter, tailoring it to each specific job application, and ensuring it is concise and free of errors. It also highlights the need to showcase your skills and experiences that align with the job description, demonstrating the value you bring to the company.

A robust cover letter can significantly impact your job application by setting you apart from other applicants. It is your first chance to make a lasting impression on the employer, hence the need to make it as persuasive and engaging as possible.

Finally, job seekers are encouraged to use the provided template as a base, but it is crucial to adapt and customize it according to their unique experiences and the specific job requirements. Each cover letter should be a personal and professional representation of who they are and what they can contribute to the prospective employer. Remember, your cover letter is not just a formality, but a powerful tool to show why you are the best candidate for the position.

Create your resume with the best templates

Frequently Asked Questions about Writing a Cover Letter in Vietnamese

How should I write my cover letter for a job application in Vietnam?

When writing a cover letter for a job application in Vietnam, remember to keep it concise and to the point. Use formal language and address the hiring manager respectfully. It's also crucial to directly address the requirements of the job posting. Since Vietnamese language is tonal, make sure to use the correct tones and accents. Also, consider the Vietnamese culture where humility is appreciated, so avoid boasting about your achievements, instead, present them in a humble way.

What specific elements should I include in my cover letter for a job in Vietnam?

In your Vietnamese cover letter, start with a formal greeting followed by the reason for writing. Then, briefly summarize your professional background and how it aligns with the job requirements. Also, include why you are interested in the job and the company. Finally, end with a polite closing and your contact information. It's important to highlight your knowledge of Vietnamese culture or language if applicable, as it could give you an edge over other candidates.

Are there any cultural considerations I should be aware of when applying for jobs in Vietnam?

Yes, being aware of cultural nuances can help your application stand out. In Vietnam, it's important to show respect and humility. When expressing your qualifications and achievements, avoid coming across as boastful. Instead, focus on how your skills can benefit the company. Also, personal relationships matter in Vietnamese business culture, so if you have any local contacts or references, it could be beneficial to mention them. Lastly, punctuality is highly valued, so submit your application on time, and if invited for an interview, arrive early.

Create your resume in 15 minutes

Our free collection of expertly designed cover letter templates will help you stand out from the crowd and get one step closer to your dream job.

Create my resume