A Step-by-Step Guide to Writing a Norwegian Cover Letter

A Step-by-Step Guide to Writing a Norwegian Cover Letter

Navigating the nuances of the Norwegian job market requires a deep understanding of its unique characteristics, including a commitment to work-life balance, a focus on equality, and an appreciation for direct communication. But how can one convey these values in a cover letter that stands out to Norwegian employers? This article will provide insights on crafting a Norwegian Cover Letter that captures these cultural elements, ensuring your application aligns with the expectations of hiring managers in Norway.

Last update:
01/01/2024

All cover letter examples in this guide

Budaest
Kiev
Perth
Montecarlo

Sample Norwegian Cover Letter Presentation

Kjære [Mottakers Navn],

Jeg skriver for å uttrykke min interesse for stillingen som [Jobbtittel] som jeg fant via [Hvor du fant jobben]. Med min erfaring innen [Relevant Område], mener jeg sterkt at jeg ville være en utmerket kandidat for denne stillingen.

Jeg har [Antall år] års erfaring som [Jobbtittel], hvor jeg har utviklet [Spesifikke Ferdigheter]. Jeg har også en solid forståelse for [Relevante Emner], som jeg tror vil være av stor verdi for denne stillingen. Min evne til [Spesifikt Ferdigheter] og min erfaring med [Spesifikke Verktøy eller Metoder] samsvarer godt med jobbkravene som er oppført i deres annonse.

I min forrige rolle som [Forrige Jobbtittel] hos [Forrige Arbeidsgivers Navn], [Beskrivelse av Prestasjoner]. Jeg er overbevist om at disse prestasjonene, samt min evne til å oppnå resultater, vil være nyttige for [Selskapsnavn].

Jeg har alltid beundret [Selskapsnavn] for [Spesifikk Årsak]. Jeg mener at mine verdier og mål er godt justert med [Selskapsnavn] sin misjon [Referanse til Selskapets Verdi/Misjon]. Jeg er overbevist om at jeg kan bidra til å fremme [Selskapets Navn] sin suksess og jeg er spent på muligheten til å jobbe med et slikt fremragende team.

Jeg er svært interessert i å utforske denne muligheten videre og ser frem til muligheten til å diskutere min søknad på et intervju. Takk for at du vurderer min søknad. Jeg ser frem til å høre fra deg.

Med vennlig hilsen,

[Ditt Navn]

Resume Guide
Use this example

Essential Phrases and Their Translations for Writing a Cover Letter in Norwegian


In this section, you will find a comprehensive list of useful terms related to writing a cover letter in Norwegian. These terms have been translated from English to Norwegian to aid you in crafting a professional and compelling cover letter. Here are some key terminologies that you might find helpful:

 • Education: Utdanning
 • Skills: Ferdigheter
 • Internship: Praksisplass
 • Work Experience: Arbeidserfaring
 • Position: Stilling
 • Application: Søknad
 • References: Referanser
 • Resume: CV (Curriculum Vitae)
 • Qualifications: Kvalifikasjoner
 • Cover Letter: Søknadsbrev
 • Job Description: Jobbbeskrivelse
 • Salary Expectations: Lønnsforventninger
 • Career Goals: Karrieremål
 • Interview: Intervju
 • Employer: Arbeidsgiver
 • Employee: Arbeidstaker
 • Responsibilities: Ansvar
 • Achievements: Prestasjoner
 • Training: Opplæring
 • Volunteer Work: Frivillig arbeid
 • Professional Development: Faglig utvikling.

Honing Your Grammar Skills for Writing a Cover Letter in Norwegian


Norwegian grammar is quite similar to English in the sense that it has the same subject-verb-object sentence structure. However, it does have its unique features that need to be considered when writing a formal document like a cover letter. In Norwegian, verbs are not conjugated according to the subject, which is quite different from many other languages. This means that the verb form remains the same regardless of the subject. For example, the verb "å jobbe" (to work) remains the same whether it is "jeg jobber" (I work), "du jobber" (you work), or "de jobber" (they work). Pronouns, however, are important to use, as they distinguish the person who is doing the action.

In writing a cover letter in Norwegian, it is common to use the first person singular (jeg) when introducing yourself and discussing your qualifications. This is similar to English, where you would say "I have..." or "I am...". The tense used in a cover letter is typically the present tense when discussing current roles or responsibilities, and the past tense when discussing past positions or experiences. For example, you might say "Jeg har erfaring med..." (I have experience with...), using the present tense, or "Jeg jobbet som..." (I worked as...), using the past tense. It's also important to remember that in Norwegian, the definite article is placed at the end of the noun, so "the job" would be "jobben", not "den jobb".

Understanding the Importance of Structure and Formatting in Norwegian Cover Letters


The journey towards achieving career goals and overcoming challenges in the Norwegian job market often begins with a well-structured Cover Letter. This critical document functions as a professional handshake, allowing you to present your credentials, demonstrate your understanding of the employer's needs, and articulate how your skills align with their objectives. A well-crafted layout can effectively highlight your qualifications while also displaying your awareness of Norwegian business etiquette. Moreover, a Cover Letter with a strong structure can make a powerful first impression, setting you apart in a competitive job market. Therefore, investing time and effort into creating a strategically structured Cover Letter will undoubtedly serve as a significant step towards success in your career hunt in Norway.

Besides our Norwegian Cover Letter Template, we also offer other similar templates you may want to explore.

Norwegian language


The Significance of Including Contact Information in Norwegian Cover Letters


When writing a cover letter in Norwegian, it is crucial to address the hiring manager or employer appropriately. Start your letter with a formal salutation, such as "Kjære" followed by the hiring manager's surname. If you know the name of the person you are addressing, it will show that you have taken the time to research and customize your application. If you don't know the name of the hiring manager, you can use a general salutation such as "Kjære Hiring Manager". Here are some examples:

 • Dear Mr. Hansen: "Kjære Herr Hansen"
 • Dear Ms. Andersen: "Kjære Fru Andersen"
 • To whom it may concern: "Til den det måtte angå"
 • Dear Hiring Manager: "Kjære ansettelsesansvarlig"

Remember that all these salutations are formal. Norwegian is a language where tutoyer (use of informal you) is common, but in formal writing, it's better to stay on the formal side.

How to Write the Opening Paragraph of a Cover Letter in Norwegian


The opening paragraph of a cover letter, written in Norwegian, should begin with a clear demonstration of the applicant's interest in the position they are applying for. This could be a statement expressing enthusiasm for the role, or an explanation of why they were drawn to the job. It is crucial that this introduction immediately captures the reader's attention and encourages them to continue reading. The paragraph should also contain information about how the applicant discovered the job opening, whether it was from a job posting, a personal referral, or another source. This information can provide context for the application and may also give the employer insight into where their recruitment efforts are most successful.

Kjære Hiring Manager,

Jeg skriver for å uttrykke min interesse for stillingen som er annonsert på bedriftens nettside. Med min erfaring og ferdigheter tror jeg at jeg kunne være en verdifull tillegg til teamet ditt.


Crafting the Body Paragraphs of a Cover Letter in Norwegian


Main body paragraphs in a cover letter, or "følgebrev" as it is referred to in Norwegian, are vitally important as they form the core of your communication. They are the place where you get to highlight your skills, experience, and suitability for the job. They play a crucial role in convincing the hiring manager that you are the right candidate for the job. The main body paragraphs of the cover letter should be engaging, concise, and tailored to the job description, showcasing your unique abilities and demonstrating how you can contribute to the company. In essence, these paragraphs are your opportunity to sell yourself and stand out among other candidates.

Crafting the First Body Paragraph of Your Cover Letter in Norwegian

The first paragraph of a Cover Letter in Norwegian should emphasize your skills and experience. This includes spotlighting your key skills and experience that are relevant to the position you're applying for. It's also important to link these skills directly to the job requirements. This will demonstrate to the hiring manager that you have a clear understanding of the role and that your qualifications align with their needs.

Som en svært motivert og dedikert profesjonell med over ti års erfaring innen prosjektledelse, er jeg begeistret for muligheten til å søke på stillingen som prosjektleder i deres selskap. Med en sterk bakgrunn i å lede allsidige prosjektteam og en dokumentert suksesshistorie i å implementere prosesser som forbedrer operasjonell effektivitet, tror jeg at jeg har de nødvendige ferdighetene og erfaringen som kreves for denne stillingen.

Crafting the Second Body Paragraph of Your Norwegian Cover Letter

The second paragraph of your cover letter in Norwegian should highlight your achievements and contributions. This means you should detail particular successes you've had in previous roles. Don't just list them, but explain them in a way that shows how you achieved these results. Additionally, make sure to connect these accomplishments to how they can bring value to the potential employer. This helps the employer see not just what you've done, but what you can do for them.

I mitt forrige stilling som prosjektleder hos ABC Company, ledet jeg et team på 10 personer og vi fullførte over 20 prosjekter i tide med et gjennomsnittlig budsjett under målet. Jeg økte produktiviteten med 30% ved å implementere nye prosjektstyringsverktøy. Jeg har også forbedret teamets samarbeid og effektivitet ved å fremme en støttende og åpen arbeidskultur. Jeg er overbevist om at disse ferdighetene og erfaringene vil være verdifulle i den stillingen jeg søker hos dere, og at jeg kan bidra til å oppnå deres målsetninger.

Crafting the Third Body Paragraph of Your Cover Letter in Norwegian

In the third paragraph of your cover letter in Norwegian, you should include information that shows you've researched and understand the company you're applying to. This could include knowledge about their services, products, market position, or company culture. Furthermore, you should also explain why you believe the company is a perfect match for you. This might involve aligning the company's values with your own, commenting on the company's reputation, or discussing how you can contribute to the company's goals. This shows that you're not only interested in the job, but also in becoming a part of their team.

Jeg har fulgt med på ABC-foretaket i flere år og er imponert over bedriftens evne til kontinuerlig innovasjon og forpliktelse til bærekraft. Jeg blir spesielt tiltrukket av deres ambisjon om å skape et mer bærekraftig samfunn gjennom innovative løsninger. Med min bakgrunn i miljøvitenskap, og min lidenskap for å bidra til grønne initiativer, føler jeg at jeg kan støtte og utvide disse innsatsene. Jeg tror at jeg kan bidra positivt til ABC-foretaket sin vekst og suksess.

Norwegian language


Closing Paragraph of a Cover Letter in Norwegian

A strong closing paragraph is crucial while writing a cover letter in Norwegian, just as it is in any language. This concluding section provides an opportunity to leave a lasting impression on the hiring manager, making your candidacy memorable. It's vital to demonstrate your enthusiasm for potentially discussing the position further during an interview. Expressing this eagerness not only shows your genuine interest in the role but also highlights your readiness to participate in the next recruitment step. Additionally, providing clear and accurate contact details is necessary for enabling the employer to easily reach out to you. Finally, expressing gratitude for the employer's consideration of your application is a polite gesture that demonstrates your professionalism and respect for their time and effort. Therefore, a well-written closing paragraph can effectively wrap up your cover letter and potentially enhance your chances of progressing in the hiring process.

Jeg er svært entusiastisk for denne muligheten og ser frem til muligheten for å diskutere min søknad videre i et intervju. Jeg setter stor pris på at du vurderer min søknad og ser frem til å høre fra deg. Takk for at du tok deg tid til å lese mitt brev.

Med vennlig hilsen,

[Ditt Navn]


Understanding the Complimentary Close of a Cover Letter in Norwegian


In a Norwegian cover letter, it is crucial to maintain an air of professionalism through both tone and language. Similar to English cover letters, the appropriate complimentary close should reflect courtesy and respect. The following examples are some commonly used professional closing phrases in English and their Norwegian translations:

 • "Sincerely" translates to "Med vennlig hilsen" in Norwegian. It is a widely accepted formal closing statement in both personal and professional correspondence.
 • "Best Regards" is translated as "Med beste hilsen." This phrase is slightly less formal than "Med vennlig hilsen," but still commonly used and accepted in a professional setting.
 • "Yours Faithfully" is translated to "Din Trofast" in Norwegian. This closing is more old-fashioned and formal, but still appropriate in certain contexts.
 • "Kind Regards" is translated as "Vennlig hilsen". This closing is friendly yet professional, suitable for a variety of situations.
Remember, the closing phrase you choose should match the tone and formality of the rest of your cover letter.

How to Sign a Cover Letter in Norwegian


In the Norwegian job market, the preference between a digital or handwritten signature on a cover letter can depend on the specific situation and the company you are applying to. Digital signatures can be more practical, especially when sending applications online, which is becoming increasingly common. They also look more professional and are less likely to be tampered with than handwritten signatures. However, a handwritten signature can add a personal touch and show effort, which can be appreciated, especially in more traditional industries. Ultimately, either can work, and it's more important to focus on the content of your cover letter and adapting it to the Norwegian job market's expectations and norms.

Norwegian language


Navigating the Challenge of Writing a Norwegian Cover Letter When You Lack Experience


Venturing into the Norwegian job market can be a challenge, especially if you're inexperienced in writing a cover letter in the language. Below, we've provided simple and effective tips to help you craft a compelling cover letter in Norwegian even with no prior experience. These guidelines will assist you in making a strong first impression on your potential employer.

 • Start with a Formal Greeting: Begin your cover letter with a formal greeting such as "Kjære" followed by the hiring manager's name if known, or a general salutation like "Kjære Hiring Manager" if not.
 • Highlight Your Skills: Even if you lack work experience, you can still showcase your skills. Highlight transferable skills that are relevant to the job, such as proficiency in English, communication skills, or problem-solving abilities.
 • Emphasize Your Education: If you're new to the workforce, your academic achievements can help you stand out. Include relevant coursework, projects, or research that align with the job description.
 • Include Volunteer Work and Extracurricular Activities: These can provide evidence of your skills and dedication. Describe any leadership roles, team projects, or community service that demonstrate your abilities.
 • Use the STAR Method: Situation, Task, Action, Result. This method can help you structure your sentences when describing your experiences or skills.
 • Show Enthusiasm: Express your enthusiasm for the job and the company. This can help compensate for a lack of experience.
 • Use Proper Norwegian Grammar and Spelling: Misspellings and grammatical errors can be detrimental, especially when applying for a job in a different language. Use a Norwegian spell checker or have a native speaker review your letter.
 • Customize Each Letter: Tailor each cover letter to the specific job you're applying for. Use the job description as a guide to understand what the company is looking for, and explain how you can meet those needs.
 • End with a Strong Closing: Use a formal closing like "Med vennlig hilsen" followed by your full name. You can also include your contact information below your name.
 • Keep It Brief: A cover letter should be no longer than one page. Make sure every sentence counts and provides new information.
 • Proofread: Review your letter thoroughly before sending it. Make sure it clearly communicates why you're a good fit for the job, and ensure there are no errors or typos.
Norwegian language


Essential Tips for Crafting a Cover Letter in Norwegian


Writing a cover letter in Norwegian requires a good understanding of the language, its grammatical rules, and cultural nuances. Here are some additional tips and good practices to help you create an impressive cover letter in Norwegian.

 1. Understanding the Norwegian Job Market: Before you start writing your cover letter, it is crucial to understand the Norwegian job market. It will help you tailor your cover letter to fit the expectations of Norwegian employers.
 2. Using Appropriate Greetings: Unlike English cover letters where you can begin with "Dear Sir/Madam", in Norwegian, it is more common to address the person by their name. If you do not know the name, using "Til den det måtte angå" (To whom it may concern) is a safe option.
 3. Writing in Formal Language: The Norwegian language has two forms, Bokmål (Book Language) and Nynorsk (New Norwegian). Bokmål is more commonly used in business contexts, so it's the safer choice for your cover letter.
 4. Cultural Sensitivity: Norwegians value modesty, so avoid boasting about your achievements. Instead, convey your skills and experiences in a modest yet confident manner.
 5. Proofreading: Proofreading your cover letter for errors is vital. There might be grammatical and spelling errors that you may not notice while writing. Use a spell-check tool and re-read your cover letter several times to ensure it's error-free.
 6. Using Bullet Points: If necessary, use bullet points to list your skills or experiences. It makes your cover letter easier to read and understand.
 7. Being Brief and Precise: Norwegians appreciate brevity and precision. Keep your cover letter concise, clear, and straight to the point.
 8. Ending the Letter: End your cover letter with a formal closing such as "Med vennlig hilsen" (Best Regards) followed by your full name.
 9. Including Contact Information: Always remember to include your contact information at the top of your cover letter. It should include your full name, address, telephone number, and email address.
 10. Tailoring the Letter: Tailor your cover letter to each specific job application. A generic cover letter is less likely to impress a Norwegian employer than one that shows you have considered how your skills and experiences make you a good fit for the specific job and company.
 11. Highlighting Relevant Skills: Highlight skills that are specifically mentioned in the job advertisement. Norwegian employers value applicants who demonstrate that they have read the job ad carefully and understand the requirements.
 12. Showing Knowledge of the Company: Show that you have researched the company and understand its mission and values. This will demonstrate your interest in the job and your initiative.
Remember, the goal of your cover letter is to get an interview, not to land the job. Use it as a tool to pique the employer's interest in you as a potential candidate.

Honing Your Skills: How to Improve Your Norwegian Cover Letter Writing


When writing a cover letter for the Norwegian job market, it's essential to adapt to the cultural and professional expectations. Here are some practical tips to help you improve your Norwegian cover letter:

 1. Use Formal Language: Norwegian business culture appreciates formality, so make sure to use formal language in your cover letter, avoiding slang or colloquial expressions.
 2. Address Correctly: Always address the letter to the correct person. If the job ad does not specify a name, take the time to research or call the company to find out who will be reading your application.
 3. Showcase Your Knowledge About Norway: If you're not originally from Norway, use your cover letter as an opportunity to show your understanding of Norwegian culture and language. This will demonstrate your commitment and motivation to work in Norway.
 4. Highlight Relevant Skills: Norwegian employers appreciate candidates with specialized skills. Highlight your relevant skills and explain how they'll benefit the company in your cover letter.
 5. Proofread for Language Accuracy: Ensure your Norwegian language skills are showcased by eliminating any grammar or spelling errors. If necessary, have a native Norwegian speaker proofread your letter.
 6. Be Concise and Direct: Norwegians appreciate directness and clarity. Avoid unnecessary fluff in your cover letter and get straight to the point about why you're the best candidate for the job.
 7. Follow Norwegian Business Etiquette: In your closing, follow Norwegian business etiquette by thanking the reader for their time and consideration. This shows respect for their time and professional courtesy.
 8. Include a call to action: At the end of your cover letter, include a call to action, such as expressing your desire for an interview or meeting. This shows initiative and eagerness for the job.

Crafting the Perfect Norwegian Cover Letter


In conclusion, writing an ideal cover letter in Norwegian requires understanding of the job requirements, meticulous attention to detail, and a clear demonstration of your skills and experiences. It's essential to tailor your cover letter to the specific position and company you're applying for, making sure to highlight how your unique abilities and experiences make you the perfect candidate for the role.

A well-crafted cover letter can significantly increase your chances of landing a job interview. It serves as your first impression to potential employers, allowing you to showcase your skills, experiences, and passion in a way that your resume can't. It provides you with the opportunity to explain how you will add value to the company and why you are the best fit for the position.

Remember, your cover letter is your chance to make yourself stand out from other applicants. By adapting the template provided in this article to your unique experiences, you can ensure that your cover letter is personalized, relevant, and compelling.

Don't underestimate the power of a strong cover letter. It can open doors, spark interest, and ultimately, land you the job you've been dreaming of. So take the time to craft a cover letter that reflects your skills, your passion, and your unique value. It's worth the effort. Remember, you're not just applying for a job; you're launching your career.

Norwegian language

Create your resume with the best templates

Frequently Asked Questions about Writing a Cover Letter in Norwegian for Job Applications

What is the typical format of a cover letter in Norway?

In Norway, a cover letter, or "søknadsbrev", is usually composed of four main parts: the introduction, the reason for your interest in the position, your qualifications and skills, and the conclusion. The letter should not exceed one page and must be written in a formal yet engaging tone. It's important to address the hiring manager by their full name, if known, and always use the formal "you" ("De") instead of the informal "you" ("du").

Are there any cultural nuances I should be aware of when applying for jobs in Norway?

Yes, Norwegians value humility and honesty, so it's important to avoid excessive self-promotion in your cover letter and CV. Instead, focus on factual information about your skills, qualifications, and experiences. Moreover, Norwegians appreciate directness and clarity, so be straightforward about why you are interested in the job and how you can contribute to the company.

Should I write my cover letter and CV in Norwegian or English when applying for jobs in Norway?

Generally, if the job advertisement is in Norwegian, it's advisable to write your application in Norwegian, unless specified otherwise. However, if the ad is in English, it's safe to apply in English. Keep in mind that many Norwegian employers value language skills, so if you're proficient in Norwegian, writing your application in the local language could be an advantage.

Is it acceptable to follow up after submitting a job application in Norway?

Yes, it's quite common and acceptable to follow up on your job application in Norway, particularly if you haven't heard back within a couple of weeks. However, it's essential to do so politely and professionally. Norwegians value respect for personal space and time, so avoid being too intrusive or impatient.

What is the importance of personal connections when applying for jobs in Norway?

While qualifications and skills are crucial, having a personal connection can sometimes make the job application process smoother in Norway. Employers value references and recommendations, so if you know someone within the company or industry, it's beneficial to mention this in your cover letter, of course, with their prior consent.

Create your resume in 15 minutes

Our free collection of expertly designed cover letter templates will help you stand out from the crowd and get one step closer to your dream job.

Create my resume