Mastering the Art of Writing an Armenian Cover Letter: A Comprehensive Guide

Crafting a cover letter for the Armenian job market requires a unique approach, given the market's distinct cultural and professional nuances. How does one navigate the balance between formality and personal connection that is characteristic of this market? This article will provide valuable insights on how to write a compelling Armenian cover letter that resonates with employers and sets you apart in this dynamic, relationship-driven job market.

Last update:
01/01/2024

All cover letter examples in this guide

Budaest
Kiev
Perth
Montecarlo

Sample Cover Letter in Armenian

Սիրելի Հրամայելին,

Ես հույս ունեմ, որ այս նամակով պատճառված ձեր հետաքրքիրությունը կառուցվի իմ համակարգչային գիտելիքների վրա։ Ես իմացայ ձեր ընկերության մասին աշխատանքի մասին LinkedIn-ում և անկասկած հարգավորվեցի այն տեսակ աշխատանքի հետ, որը դուք առաջարկում եք։

Իմ աշխատանքային կարգավորագրությունները լավ համակցված են Ձեր նշած պահանջների հետ։ Ես ունեմ 5 տարվա աշխատանքային փորձ համակարգչային գիտելիքների մեջ, այդ թվում արագ ուսուցողական աշխատանքում, որը անհրաժեշտ է մանրամասն խորհրդատվական աշխատանքի համար։

Իմ անցյալ աշխատանքներում ես ստացել եմ բարձր վարկանիշեր իմ արդյունքային աշխատանքի համար, իսկ այս արդյունքները կարող եմ այստեղ կիրառել ձեր ընկերության համար։

Ձեր ընկերությունը համարվում է որպես բարձրագույն կարգի մասնագետների հարուրդ, որը իմաստուն է հաճախորդների հետ աշխատելու։ Ես համարում եմ, որ կարող եմ ավելացնել ձեր թիմին եւ աջակցել ձեր գործունեության առաջարկված նպատակներին։

Ես հույս ունեմ, որ ստացած ինֆորմացիայի հիման վրա դուք կառուցեք իմ հետ հանդիպման հույս։ Ես շատ սիրում եմ այս աշխատանքը և պատրաստ եմ աշխատել հարգավոր ընկերությանը նման։ Շնորհակալություն եմ հայտնում ձեր սրահավարտական դիտարկության համար։

Հարգանքներով,

[Ձեր Անունը]

Resume Guide
Use this example

In the following sections of this article, we will delve into the meticulous process of crafting a perfect Cover Letter tailored specifically for the Armenian job market. While the cover letter serves as a professional introduction and a succinct summary of your qualifications for any job application, its significance is amplified in the Armenian job market. This is primarily due to the cultural emphasis on personal connections and detailed communication. Therefore, a Cover Letter written in Armenian not only demonstrates your linguistic skills, but also your understanding and respect for the local business etiquette, thus increasing your chances of making a positive impression on your potential employer.

Armenian language

Useful Phrases and their Translations for Writing an Effective Cover Letter in Armenian


In this section, you will find a list of useful terms related to writing a Cover Letter in Armenian, all of which have been conveniently translated into Armenian for you. These terms are essential when crafting a Cover Letter, especially if you're applying for a job in Armenia or any Armenian-speaking environment.

 • Education - Կրթություն (Krtyutyun)
 • Skills - Հմտություններ (Hmtutyunner)
 • Internship - Պրակտիկա (Praktika)
 • Work Experience - Աշխատանքային Փորձ (Ashkhatankayin Porj)
 • Employer - Աշխատատեր (Ashkhatater)
 • Position - Պաշտոն (Pashton)
 • Responsibilities - Պարտականություններ (Partakanutyunner)
 • References - Հղումներ (Hghumner)
 • Salary Expectations - Աշխատավարձի Ակնկալներ (Ashkatavardzi Aknkalner)
 • Qualifications - Որակավորումներ (Orakavorumner)
 • Achievement - Արժանահավատում (Arjanahavatum)
 • Application – Ներուժ (Neruj)
 • Interview – Հրավերվածք (Hravervatsk)

Harnessing Armenian Grammar for an Effective Cover Letter


In Armenian, grammar and conjugation are fundamental to expressing thoughts clearly and concisely. When writing a cover letter in Armenian, the standard language rules apply. For instance, the cover letter should be primarily written in the first-person perspective (առաջին անձ, aṙajin anj) as it is a personal introduction and a means to express your interest in a job or program. You will be talking about your experiences and skills, hence the use of first person.

The tense used in an Armenian cover letter should be mainly present and past. The present tense (ներկայություն, nerkayut’yun) is used to express your current situation, skills, and abilities. For example, "Ես ունեմ լավ հմտություններ կատարելու այս աշխատանքը" (Yes unem lav hmt’ut’yunner kataralu ays ashkhatank’), which means "I have good skills to perform this job." The past tense (անցեալություն, anc’ealut’yun) is used to talk about your past experiences and achievements. For instance, "Ես աշխատեցի որպես ղեկավար բազմաթիվ ծրագրերում" (Yes ashkhatets’i vorpes ghekavar bazmat’iv ts’ragreryum), which means "I worked as a manager in numerous programs." When mentioning the company or the job, the third person may occasionally be used.

Understanding the Importance of Structure and Formatting in Armenian Cover Letters


Embarking on your career journey unveils a panorama of goals and challenges, particularly in the vibrant and competitive Armenian job market. A well-structured Cover Letter can significantly assist you in overcoming these hurdles. It serves as a vital tool that not only displays your linguistic proficiency in Armenian but also showcases your ability to present thoughts in a coherent, concise, and appealing manner. A strategically laid out Cover Letter holds the potential to intrinsically connect with potential employers, leaving an indelible first impression. Furthermore, it can propel you significantly closer to your career aspirations, acting as an indispensable bridge between your qualifications and the job requirements. Hence, a meticulously structured Cover Letter can indeed be your key to unlocking unprecedented career opportunities in the Armenian job market.

Besides the Armenian Cover Letter Template, we also offer other similar templates you may be interested in.

Armenian language

The Significance of Including Contact Information in Armenian Cover Letters


When writing a cover letter in Armenian, the salutation or greeting is an important element that shows respect to the hiring manager or employer. The formal salutation in Armenian usually includes the title and the last name of the person. If the name of the hiring manager is not known, a general respectful salutation can be used. Here are some examples:

 • Հարգելի Տնօրեն (Harjeli Tnorin) - Dear Director
 • Հարգելի Տնօրեն Սարգսյան (Harjeli Tnorin Sargsyan) - Dear Director Sargsyan
 • Հարգելի Սրահավար (Harjeli Srahavar) - Dear Manager
 • Հարգելի Սրահավար Պետրոսյան (Harjeli Srahavar Petrosyan) - Dear Manager Petrosyan
 • Հարգելի Տնօրեն կամ Սրահավար (Harjeli Tnorin kam Srahavar) - Dear Director or Manager

If the recipient’s name and title are unknown, you can use:

 • Հարգելի Տնօրենություն (Harjeli Tnorinutyun) - Dear Directorate
 • Հարգելի Գրասենյակ (Harjeli Grasenyak) - Dear Office
Remember to maintain a formal tone throughout the letter to show your professionalism.

How to Write the Opening Paragraph of a Cover Letter in Armenian


In the opening paragraph of a cover letter written in Armenian, the applicant should clearly express their interest in the position they are applying for. This can be achieved by directly stating the job title and expressing enthusiasm about the opportunity. The introduction should also inform the recipient about how the applicant found out about the job opening. Whether it was through a job posting, a referral by a mutual acquaintance, or any other source, this information shows the employer that the applicant is actively seeking out opportunities and not just randomly sending out applications. This could set the tone for the rest of the letter and potentially make the applicant stand out from other candidates.

Բարեվ,

ՄԱՀԱՑՈՄՈՒՏԻԱՆՆ, ես հետաքքսավացած եմ ձեր հայտարարված աշխատակատարության համար։ Մեկնաբանությունս գտեցի ներբեռնվող աշխատանքային գործընթացում, որը ստացել է իմ աշխատանքային համարակալությունից: Հավատում եմ, որ իմ առաջադրանքները կարող են բարձրացնել ձեր աշխատանքային խումբը:


Crafting the Body Paragraphs of a Cover Letter in Armenian


In the process of crafting an effective Cover Letter in Armenian, the main body paragraphs play an indispensable role. They serve as the platform where you showcase your skills, qualifications, and relevant experiences, linking them specifically to the job requirements. These paragraphs are your opportunity to demonstrate how well you understand the organization's needs and how you, as a candidate, can address them. Writing these paragraphs with precision can significantly increase your chances of making a lasting impression, thereby increasing the possibility of securing an interview. Hence, the importance of main body paragraphs in an Armenian Cover Letter cannot be emphasized enough.

Crafting the First Body Paragraph of Your Cover Letter in Armenian

In the first paragraph of your cover letter in Armenian, it is important to emphasize your key skills and relevant experience. This means that you have to mention your main competencies and past professional experiences that make you a suitable candidate for the job. Moreover, it's crucial to link your skills directly to the job requirements. This will show the employer that you have read and understood the job description, and that your qualifications align well with what they're looking for in a candidate.

Իմ անունը Հակոբ Սարգսյանն է, եւ ես ուզում եմ առաջարկել իմ կատարողական ունակությունները ձեր հայտարարված պաշտոնի համար: Ես ունեմ 10 տարվա վաստակը նվաճող վաճառքների ոլորտում, որը նպաստել է իմ դաստիարակ գիտելիքների զարգացմանը եւ ուժգնացմանը: Ես համարում եմ, որ իմ ուժգնացված վաճառքային մարդկային պաշարները առանցագետորեն կկիրառվեն ձեր ընկերության մեջ, հաջողակի ավարտում նշված պաշտոնի պահանջները:

Crafting the 2nd Body Paragraph of Your Cover Letter in Armenian

The second paragraph of your Cover Letter in Armenian should highlight your past achievements and contributions. Use this section to detail specific accomplishments in your previous jobs. Discuss the skills you used, the challenges you overcame, and the positive outcomes that resulted. Then, link these achievements to the needs of the potential employer. Explain how what you achieved in the past can bring value to their company, emphasizing how your unique abilities and experiences make you an ideal candidate for the role.

Իմ նախորդ պաշտոնում ես հասել էի 20% ավելի բարձր վաճառքի ցուցադրությանը, որը ակնհայտորեն բարձրացրեց մեր ընկերության եկամուտը: Ես միշտ պատրաստ եմ ընդունել նոր առաջադրանքներ և այդ դեպքում էլ հաջողվել եմ առաջարկել արդյունավետ և սույն լուծումներ: Ես համոզված եմ, որ իմ նախորդ արդյունքները և առաջադրանքները կարող են ավելի ուժեղացնել ձեր թիմը և բարձրացնել ձեր ընկերության արդյունավետությունը:

Crafting the 3rd Body Paragraph of Your Cover Letter in Armenian

The third paragraph of a cover letter in Armenian should showcase your understanding and knowledge about the company you are applying to. This could include their mission, values, products, services, or recent news about the company. This section should also explain why you believe this company is a perfect match for you. You might discuss how the company's mission aligns with your personal goals, or how the company's work environment or culture suits your work style. This not only shows that you have done your homework about the company but also helps the employer understand why you are interested in joining their team.

Ես դիպչակում եմ ձեր ընկերության դիրքային մշակությանը, միասնական արժեքներին և առաջարկվող ծառայություններին։ Համարում եմ, որ լավագույն հարմարավետությունը մեզ միջև այն է, որ ձեր ընկերությունը կարող է առաջարկել այն աշխատանքային միջավայրը, որտեղ կարող եմ կիրառել իմ գիտելիքները և մասնագիտական հմտությունները, իսկ միասնական արժեքները այն էլ ավելի համապատասխանում են իմ սեփական արժեքանդամաշկությանը:

Armenian language

Final Paragraph of an Armenian Cover Letter

In writing a cover letter in Armenian, or in any language for that matter, crafting a strong and impactful closing paragraph is of utmost importance. This final section of your cover letter serves as your last chance to make a compelling case for yourself, and to leave a lasting impression on the hiring manager. It is crucial to express your enthusiasm for the opportunity and your eagerness to discuss your qualifications further in an interview. Providing your contact details in this section also ensures that the employer can easily reach out to you. Lastly, expressing gratitude for their consideration not only shows your appreciation but also your professionalism and respect. Therefore, a good closing paragraph can significantly enhance the effectiveness of your cover letter, increasing your chances of securing an interview.

Ուշադրությունն այս հնարավորության համար։ Ես ուշադրության մեջ եմ, որ պատճառվում է ավելի լավացնել իմ որակավորումները։ Ես սիրում եմ այս գործը և հույս ունեմ, որ կարող եմ ձեր թիմին առաջարկել իմ հմտությունները։ Շնորհակալ եմ ձեր առաջին ուշադրության համար և սպասում եմ ձեզ հետ հանդիպել հարցազրույցի ժամանակ։

Complimentary Close of a Cover Letter in Armenian


In writing a cover letter in Armenian, just like in any other language, it is crucial to end it professionally with a complimentary close. The closing phrase you choose can help reinforce your interest in the position and leave a lasting impression. Here are some examples of professional closing phrases in English and their translations in Armenian:

 • "Sincerely" which translates to "Ուղղակի" (Ughhaki)
 • "Best Regards" is "Բարի արժանապատվություններ" (Bari arzhanapatvutyunner)
 • "Yours Faithfully" translates to "Ձեր հավատարմագույնը" (Dzer havatarmaguyne)
 • "Yours Truly" is "Ձեր անմիջապես" (Dzer anmijapes)
 • "Kind Regards" translates to "Բարի ուղղանկյալություններ" (Bari ughhankyalutyunner)
Always remember to write your name underneath your chosen closing phrase. This will ensure the recipient knows who the letter is from and how to respond.

How to Sign a Cover Letter in Armenian


In the Armenian job market, both digital and handwritten signatures can be used in a cover letter, however, the choice between the two depends on the submission method. If you are submitting your cover letter electronically, a digital signature is more practical and still provides a personal touch. On the other hand, if you are submitting a hard copy of your cover letter, a handwritten signature is more appropriate and can give a warm, personal touch to your application. It's important to remember that regardless of the signature style, the content of your cover letter and the professionalism it conveys are far more crucial in the Armenian job market.

Armenian language

Handling Lack of Experience in Writing an Armenian Cover Letter


Breaking into the job market with no experience can be challenging, and writing a cover letter in Armenian can feel even more daunting. However, it's not an impossible task. Below are straightforward, easy-to-use tips for crafting an effective cover letter in Armenian, even if you're just starting out with no job experience.

 • Start with a Professional Introduction: Begin your letter with a formal salutation, addressing the recipient by their full name if known. Include your name, contact information, and the date at the top of the letter.
 • Specify the Position You Are Applying For: In the first paragraph, state the job you're applying for. This will make it clear to the hiring manager what position you're interested in.
 • Highlight Your Skills and Educational Background: Even if you don't have professional experience, you likely have skills or education that are relevant to the job. Highlight these, making sure to explain how they would benefit the company.
 • Use Relevant Keywords: Look at the job description for the position you're applying for and try to include some of the same keywords in your cover letter. This will show that you've read the job description carefully and understand what's required.
 • Show Enthusiasm for the Job: Employers want to hire people who are passionate about their work. Show your enthusiasm for the job and the company in your cover letter.
 • Include Cultural and Language Skills: If you are proficient in Armenian, include this in your cover letter. Also, if you have knowledge of Armenian culture or have spent time in the country, mention this as it could be seen as an asset.
 • Proofread Your Letter: Make sure to thoroughly proofread your cover letter before sending it. This will help you catch any errors and ensure that your letter is professional and well-written.
 • End with a Strong Conclusion: In your closing paragraph, reiterate your interest in the job and the company. Also, include a thank you to the hiring manager for considering your application.
 • Sign Off Professionally: Finish your letter with a professional sign-off, such as "Sincerely" or "Best regards," followed by your full name.
 • Follow the Armenian Business Letter Format: While writing the letter in Armenian, adhere to the traditional Armenian business letter format to show respect for the recipient's culture.
 • Translate Professionally: If you're not fluent in Armenian, consider having your letter professionally translated to ensure accuracy and appropriateness.
 • Use Formal Language: Use formal and respectful language throughout the letter to show professionalism and seriousness about the position.
 • Use an Armenian Cover Letter Template: If you're unsure about how to structure your cover letter, consider using an Armenian cover letter template to guide you.
Armenian language

Essential Tips for Crafting a Cover Letter in Armenian


Writing a cover letter in Armenian can seem daunting, especially if it's not your first language. However, there are several tips and good practices that can make the process smoother and more effective. Here's a detailed guide on how to write a compelling Armenian cover letter:

Correct Use of Armenian Language:

 • It's crucial to have a firm grasp of the Armenian language. Ensure that you use the correct vocabulary, syntax, and grammar rules. This will not only make your letter understandable but also professional.

Proofreading:

 • Always proofread your cover letter for errors. Spelling mistakes, grammatical errors, or incorrect punctuation can leave a negative impression on the employer. If possible, have someone fluent in Armenian proofread your cover letter. They might catch mistakes you've overlooked.

Keep it Brief and Concise:

 • A good cover letter should not be more than one page. Try to keep it concise while ensuring that it contains all the necessary information. Long-winded letters can be off-putting to potential employers.

Personalize Each Cover Letter:

 • Avoid using a generic cover letter for every job application. Instead, tailor each cover letter to the specific job and company you're applying to. This shows the employer that you've taken the time to research about them and that you're truly interested in the position.

Highlight Relevant Skills and Experiences:

 • Mention your most relevant skills and experiences that make you a suitable candidate for the job. Use specific examples to illustrate how you've used these skills in the past.

Professional Tone:

 • Maintain a professional tone throughout your cover letter. Avoid using slang or informal language. Remember, the cover letter is your first impression to the employer. Make sure it's a good one.

Use Bullet Points:

 • If necessary, use bullet points to highlight your skills, experiences, or achievements. This makes the letter easy to read and understand.

Contact Information:

 • Make sure to include your contact information at the top of the cover letter. This should include your full name, email address, and phone number.

Closing Statement:

 • End your cover letter with a strong closing statement. Express your interest in the position and the company, and thank the employer for considering your application.

Signature:

 • Always sign the cover letter at the end. This adds a personal touch and shows professionalism.

In conclusion, writing an effective cover letter in Armenian requires a good understanding of the language, attention to detail, and a professional tone. By following these tips and good practices, you can increase your chances of securing an interview call.

Honing Your Skills: Improving Your Armenian Cover Letter Writing


Perfecting your cover letter can increase your chances of landing a job in the Armenian market. Here are some practical tips:

 1. Research and Understand the Armenian Job Market: Familiarize yourself with the Armenian job market and its dynamics. Understand the key industries, the in-demand skills, the job roles, and the corporate culture. Your cover letter should reflect that you understand these elements.
 2. Use the Armenian Language: If you are proficient in Armenian, consider writing your cover letter in Armenian, given that it is the official language. This will show your willingness to integrate into the local culture. However, ensure your grammar and spelling are correct.
 3. Highlight Relevant Skills: Prioritize the skills that are in high demand in Armenia, such as IT skills, language proficiency, or project management. Make sure you provide examples of how you have used these skills effectively.
 4. Be Specific and Concise: Armenian employers value clarity and directness. Avoid unnecessary jargon and be clear about your experience and what you can bring to the role.
 5. Use Professional Tone: Maintain a professional tone throughout the letter. Avoid using colloquial language or slang.
 6. Mention Armenian Connections: If you have any connections to Armenia, such as study, travel, or work experience, make sure to mention it. This could demonstrate your interest and commitment to working in Armenia.
 7. Customize Each Letter: Avoid using a generic cover letter for all job applications. Tailor each cover letter to the specific job and company you are applying to in the Armenian market.
 8. Proofread: Ensure your cover letter is free of errors. Consider having a native Armenian speaker proofread your cover letter if it is written in Armenian.

Mastering the Art of an Armenian Cover Letter


In conclusion, the article emphasizes the significance of writing an effective cover letter when applying for a job. It underlines that a well-written cover letter not only showcases your skills and experiences but also highlights your personality, passion, and suitability to the job role. It serves as a platform to provide additional information that may not be included in your resume, thus making you stand out from other candidates.

The key points to consider while writing a cover letter involve customizing it to match the job description, keeping it concise yet engaging, focusing on your achievements and strengths, and maintaining a professional tone. It's also crucial to ensure that the letter is free of grammatical and spelling errors.

Remember, a compelling cover letter could be the key to securing an interview, making it an invaluable tool in your job search. It's your chance to make a strong first impression and demonstrate your value to the prospective employer. Therefore, make every effort to craft it thoughtfully and with purpose.

Finally, it's important to note that the cover letter should not be a duplicate of your resume but rather a complement to it. It should narrate your unique career story and experiences. Hence, while templates can provide a useful starting point, they should be adapted to reflect your individual journey and the specific job requirements.

In the competitive job market, a well-crafted cover letter can set you apart. It's worth investing time and effort into this important document. Your future career might very well depend on it.

Create your resume with the best templates

Frequently Asked Questions About Writing a Cover Letter in Armenian

What specificities should I consider when writing a cover letter in Armenian?

When writing a cover letter in Armenian, it is important to follow the formal language rules. The Armenian language has a rich vocabulary and specific sentence structure, so ensure you are well-versed in these aspects. It is also essential to address the recipient respectfully, using their full name and formal language, and sign off properly. Many Armenian businesses still value traditional business etiquette.

Are there any cultural nuances I should be aware of when applying for jobs in Armenia?

Yes, there are several cultural nuances to be aware of when applying for jobs in Armenia. Firstly, personal connections can often play a significant role in the hiring process. If you know someone within the company, it may be beneficial to mention this. Secondly, Armenian companies value experience, so make sure to highlight your relevant work history in your application. Lastly, while Armenians are known for their hospitality, in the professional sphere, it's important to remain formal and respectful.

How should I format my cover letter in Armenian?

When formatting your cover letter in Armenian, it's important to follow the conventional structure. Start with your contact information at the top, followed by the date. Then, include the recipient's contact information. The body of your letter should start with a polite greeting, followed by an introduction, the main body, and a conclusion. Finally, close your letter with a formal sign-off and your name. It's also important to note that Armenian is written from left to right and uses the Armenian alphabet, so be sure to use a reliable translator or native speaker to ensure accuracy.

Create your resume in 15 minutes

Our free collection of expertly designed cover letter templates will help you stand out from the crowd and get one step closer to your dream job.

Create my resume